تداوم نسل سپید

ترجمه مدارک

ویزای توریستی استرالیا و ترجمه

ایا برای ویزای توریستی ترجمه مدارک با مهر مترجم رسمی دادگستری کافی است یا باید به تایید دادگستری و وزارت امور خارجه هم برسد

پرسش شده در تاریخ : سه شنبه 11 خرداد 1395

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا