تداوم نسل سپید

شهر سیدنی

سیدنی نهمین شهر گران جهان

سیدنی به عنوان یکی از مهمترین شهرهای استرالیا عنوان 8 مین شهر گران جهان برای مستاجران به بخود اختصاص داد


موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا