تداوم نسل سپید

صادرات استرالیا

جغرافیای اقتصادی استرالیا

استرالیا طبق گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال 2006 سومین کشور توسعه یافته دنیا از نظر شاخص انسانی محسوب می شود


موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا