تداوم نسل سپید

لغو ویزای استرالیا

مخالفت دادگاه با تصمیم اداره مهاجرت استرالیا

یک دادگاه تجدید نظر در استرالیا تصمیم اداره مهاجرت اين کشور برای لغو ویزای شش پناهنده ایرانی را نقض کرد


موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا