تداوم نسل سپید

نظام سیاسی استرالیا

سیاست و احزاب در استرالیا

استرالیا یکی از کشورهای مشترک المنافع ( همسود ) و جکومت در آن از نوع پادشاهی مشروطه میباشد و ملکه انگلستان ملکه این کشور نیز محسوب میشود


موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا