تداوم نسل سپید

نوامبر2019

تغییرات اداره ی مهاجرت استرالیا در نوامبر 2019

تغییرات جدید در لیست امتیازبندی استرالیا از ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹


موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا