تداوم نسل سپید

ویزای بیزنس و سرمایه گذاری

ویزای سرمایه گذاری استرالیا

مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری یکی از روشهای نسبتا مرسوم جهت اخذ اقامت دائم استرالیا است که شرایط ویژه مالی را از طرف متقاضیان مهاجرت میطلبد.


موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا