تداوم نسل سپید

پناهجویان استرالیا

سیاست‌های استرالیا برای مقابله با پناهجویان

سیاست‌های دولت استرالیا برای مقابله و جلوگیری از ورود پناهجویان غیر قانونی


سرنوشت پناهجویان ایرانی در استرالیا

تونی ابوت ؛ وزیر خارجه استرالیا گفته است : ایران باید پناه جویان غیر قانونی استرالیا را بپذیرد


تعداد پناهجویان ایرانی در استرالیا

تعداد پناهجویان ایرانی در استرالیا چقدر است - آمار رسمی پناه جویان اداره مهاجرت استرالیا - چرا پناهندگی خوب نیست ؟


موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا