تداوم نسل سپید

CDR

خدمات از ابتدای پروسه تا اخذ اسسمنت (Assessment)

یکی از مهمترین مراحل اخذ ویزای اسکیل ورکر استرالیا دریافت ارزشیابی مثبت (اسسمنت)از سازمان های مربوطه قبل از لاج پرونده می باشد.


مدارک جهت اخذ اسسمنت

جهت دریافت assessment برای رشته مهندسی برق-الکترونیک با 9 سال سابقه کار و آیلتس 6 ، بجز CDR چه مدارکی را بایستی برای اداره مهاجرت ارسال نماییم.

پرسش شده در تاریخ : چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا