تداوم نسل سپید

نژاد بومیان استرالیا

بومیان استرالیا

از ده ها هزار سال پیش ، سرزمین استرالیا ، زیستگاه انسان بوده است . اب ارجینال ها (Aboriginals) بومیان و ساکنان قدیمی استرالیا هستند


موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا