تداوم نسل سپید

تعطیل شدن بخش ویزای سفارت استرالیا در تهران

بخش ویزای سفارت استرالیا در تهران که بررسی پرونده های توریستی ، دانشجویی و ویزای ازدواج را بر عهده داشت در تاریخ 19 جون 2018 بسته شد !

تعطیل شدن بخش ویزای سفارت استرالیا در تهران

تعطیل شدن بخش ویزای سفارت استرالیا در تهران

بخش ویزای سفارت استرالیا در تهران که بررسی پرونده های توریستی ، دانشجویی و ویزای ازدواج را بر عهده داشت در تاریخ 19 جون 2018 بسته شد.

از این تاریخ به بعد تمام درخواستهای ویزا به صورت آنلاین بررسی می گردد و لازم به ذکر است بسته شدن بخش ویزای سفارت استرالیا هیچ گونه تاثیری در روند بررسی ویزاهای دانشجویی ، توریستی و ویزای ازدواج ندارد.

بررسی پرونده های ویزای اقامت دائم همچنان به صورت آنلاین بررسی میشود و بسته شدن بخش ویزای سفارت ارتباطی با این نوع ویزاها ندارد 

برچسب ها :
ویزای استرالیاویزای توریستیویزای دانشجوییویزای ازدواجمهاجرت به استرالیاسفارت استرالیا در تهران

آزمون PTEدانستنی های آزمون PTE

موسسه تداوم نسل سپید : مرکز تخصصی اخذ ویزای استرالیا